Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy

  5. Řetězce

  5.1 Vytváření řetězců
  5.2 Hledání a nahrazování
  5.3 Převody řetězců
  5.4 Funkce třídy znaků

  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

5.3 Převody řetězců

Funkce:
hex2dec (s)
Vrací desítkové číslo korespondující s binárním číslem v řetězci s. Například:
hex2dec ("1110")
   => 14
Pokud je s matice řetězce vrátí se sloupcový vektor převedených čísel, každý pro řádek s. Neplatné řádky se spočítají jako NaN.

Funkce:
dec2bin (n, len)
Vrací binární číslo korespondující s nezáporným desítkovým číslem n, jako řetězec jedniček a nul. Například:
dec2bin (14)
   => "1110"

Pokud je n vekotr, vrátí se matice řetězců, každý řádek pro hodnotu, vyplněnou nulami až do šířky nejdelší hodnoty. Doplňující druhý argument len definuje minimální počet čísel výsledku.

Funkce:
dec2hex (n, len)
Vrací hexadecimální hodnotu řetězce odpovídající nezápornému celému číslu n. Například:
dec2hex (2748)
   => "ABC"

Pokud je n vektor, vrátí se matice řetězců, každý řádek hodnotou vyplněnou nulami až do šířky nejdelší hodnoty. Doplňující druhý argument len definuje minimální počet čísel výsledku.

Funkce:
hex2dec (s)
Vrací celočíselnou hodnotu odpovídající hexadecimálnímu číslu uloženém v řetězci s. Například:
hex2dec ("12B")
   => 299
hex2dec ("12b")
   => 299

Pokud je s matice řetězců, vrátí se sloupcový vektor převedený na čísla, každý pro řádek s. Neplatné řádky jsou spočítány jako NaN.

Funkce:
dec2base (n, b, len)
Vrací řetězec symbolů v bázi b odpovídající nezápornému celému číslu n. Například:
dec2base (123, 3)
   => "11120"

Pokud je n vektor, vrátí se matice řetězců s řádkem pro každou hodnotu, vyplněno nulami do šířky nejdelší hodnoty.
Pokud je b řetězec, pak znaky v b jsou použity jako symboly pro čísla n. Mezera (' ') nemusí být použita jako symbol. Například:
dec2base (123, "aei")
   => "eeeia"

Dodatečný třetí argument len definuje minimální počet čísel ve výsledku.

Funkce:
base2dec (s, b)
Převádí s z řetězce čísel báze b na celé číslo. Například:
base2dec ("11120", 3)
   => 123

Pokud je s matice, vrátí se sloupcový vektor s každou hodnotou pro řádek s. Pokud řádek obsahuje neplatný symbol, pak odpovídající hodnota bude NaN. Řádky jsou zarovnány vpravo před převedením, tak jsou mezery ignorovány.
Pokud je b řetězec, znaky v b jsou použity jako symboly pro čísla v s. Mezera (' ') nemusí být použita jako symbol. Například:
base2dec ("yyyzx", "xyz")
   => 123


Funkce:
strjust (s, ["left"|"right"|"center"])
Posune neprázdný text s doleva, doprava nebo středu řetězce. Pokud je s pole řetězců, zarovná každý řetězec v poli. Nulové znaky jsou nahrazeny prázdnými. Pokud není definováno žádné zarovnání, pak jsou všechny řádky zarovnány vpravo.

Funkce:
str2num (s)
Převádí řetězec s na číslo.

Funkce:
toascii (s)
Vrátí ASCII reprezentaci s v matici. Například:
toascii ("ASCII")
   => [ 65, 83, 67, 73, 73 ]


Zabudovaná funkce:
tolower (s)
Vrací kopii řetězce s, kde je každý "velký" znak nahrazen odpovídajícím "malým" znakem. Znaky, které nereprezentují písmena jsou ponechány beze změn. Například:
tolower ("MiXeD cAsE 123")
   => "mixed case 123"Zabudovaná funkce:
toupper (s)
Vrací kopii řetězce s, kde každý "malý" znak je nahrazen odpovídajícím "velkým" znakem. Znaky, které nereprezentují písmena jsou ponechány beze změn. Například:
toupper ("MiXeD cAsE 123")
   => "MIXED CASE 123"


Zabudovaná funkce:
do_string_escapes (string)
Převádí speciální znaky v řetězci do jejich "escape" tvarů.

Zabudovaná funkce:
undo_string_escapes (s)
Převádí speciální znaky zpět na jejich "escape" formu. Například:
bell = "\a";
Přiřadí hodnotu "alert" znaku (control-g, ASCII kód 7) do proměnné řetězce bell. Pokud je tento znak vypisován, systém zazvoní (pokud je to možné) Toto je normálně požadovaný závěr. Avšak někdy je to užitečné použít jako jako původní reprezentaci řetězce se speciálním znakem v "escape" sekvenci.

Například:
undo_string_escapes (bell)
ans = \a

nahradí netisknutelný znak "alertu" jeho tisknutelnou formou.

 < 5.2 Hledání a nahrazování < > 5.4 Funkce třídy znaků > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...