Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné

  9. Výrazy

  9.1 Indexové výrazy
  9.2 Volání funkcí
    Volání hodnotou
    Rekurze
  9.3 Aritmetické operace
  9.4 Relační operace
  9.5 Logické výrazy
    Log. op. prvek-za-prvkem
    Zkratové logické operátory
  9.6 Přiřazovací výrazy
  9.7 Přírustkové výrazy
  9.8 Priorita operátorů

10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

9.8 Priorita operátorů

Priorita operátoru určuje jak jsou operátory spojovány, kdy jeden operátor uzavírá jiný. Například "*" má větší prioritu než "+". Takže výraz a + b * c znamená b krát c a pak se k výsledku přičte a (a + (b * c)).

Priorita operátorů může být "přebita" užitím závorek. Je však moudré použít závorky tam, kde si nejste jisti prioritou operátorů.

Pokud jsou operátory sobě rovny a jsou užity zároveň, začínají se seskupovat operátory z levé strany (na rozdíl od přiřazovacích a exponenciálních operátorů). Takže výraz a - b + c je seskupen jako (a - b) + c, ale výraz a = b = c je seskupen jako a = (b = c).

Následuje tabulka operátorů Octave v pořadí se vzrůstající prioritou.

oddělovače tvrzení
";", ",".

přiřazení
"=". Přiřazuje zprava do leva.

logické součet a součin
"||", "&&".

prvkové logický součin a součet.
"|", "&".

vztahy
"<", "<=", "==", ">=", ">", "!=", "~=", "<>".

dvojtečka
":".

součet, rozdíl
"+", "-".

násobení, dělení
"*", "/", "\", ".\", ".*", "./".

transponování
"'", ".'"

unární plus, mínus, inkrementace, dekrementace, a ""not""
"+", "-", "++", "--", "!", "~".

exponenty
"^", "**", ".^", ".**".

 < 9.7 Přírustkové výrazy < > 10. Vyhodnocení > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...