Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem

  3. Datové typy

  3.1 Zabudované datové typy
  3.2 Uživatelem definované
  3.3 Velikosti objektů

  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

3.3 Velikosti datových typů

Následující funkce vám umožní určit velikost proměnné nebo výrazu. Tyto funkce jsou definované pro všechny objekty. Vrací hodnotu -1 pokud operace nedává smysl. Například typ datové struktury Octave nemá řádky ani sloupce, takže funkce pro počet řádků nebo sloupců vrátí -1.

Funkce:
columns (a)
Vrátí počet sloupců v proměnné a.
rows (a)
Vrátí počet řádků v proměnné a.

Funkce:
length (a)
Vrátí "délku" objektu a. Pro maticové objekty je délkou myšlen počet řádků nebo sloupců, kterýkoli je větší (tato divná definice se používá pro kompatibilitu s Matlabem:)

Funkce:
size (a, n)
Vrátí počet řádků a sloupců proměnné a.

S jedním vstupní a jedním výstupním argumentem je výsledek vrácen v řádkovém vektoru. Pokud je zde vícenásobný počet výstupních argumentů, počet řádků je přiřazen prvnímu a počet sloupců druhému atd. Například:

size ([1, 2; 3, 4; 5, 6])

Výpis Octave

Pokud je dán i druhý argument, size vrátí velikost korespondující s dimenzí. Například:

size ([1, 2; 3, 4; 5, 6], 2)

Výpis Octave

Vrátí počet sloupců v dané matici

Funkce:
isempty (a)
Vrátí 1 pokud se jedná o prázdnou matici (buď počet řádků, počet sloupců nebo obojí je rovno nule). Jinak vrátí 0.

Také existuje: isscalar, isvector, ismatrix.

 < 3.2 Uživatelem definované datové typy < > 4. Číselné datové typy > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz